Lietošanas noteikumi

Pirms uzsākt tīmekļa lapas un Interneta veikala www.apfizio.lv lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Lietošanas noteikumiem.

1.      VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.   Šie Lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), nosaka (1) tīmekļa vietnes un Interneta veikala www.apfizio.lv (turpmāk – apfizio.lv) lietošanas kārtību un (2) tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.

1.2.   SIA “AP FIZIO”, vienotais reģistrācijas numurs 40203165017, juridiskā adrese: Rīga, Uzvaras bulvāris, LV-1048, Latvija, tālr. numurs: +371 26223300(turpmāk – Pārdevējs), nodrošina apfizo.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.3.   Pircējs šo Noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga fiziskā persona, kura nav PVN maksātāja un, kura iegādājas preces apfizio.lv vai izmanto apfizio.lv piedāvātos pakalpojumus un kura par šīm precēm vai pakalpojumiem norēķinās, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu caur privāto fiziskas personas kontu bankā (turpmāk – Pircējs). Šie Noteikumi ir saistoši katram Pircējam neatkarīgi no tā, vai Pircējs izveido savu lietotāja kontu tīmekļa vietnē.

1.4.   Tiesības iepirkties apfizio.lv ir rīcībspējīgām fiziskām personām, t.i. personām, kuras ir sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēja nav ierobežota normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

1.5. Preču iegāde un pakalpojumu sniegšana apfizio.lv neattiecas uz juridiskajām personām. Ar pakalpojumiem B2B klienti var kontaktēties ar uzņēmuma pārstāvjiem APfizio veikalā vai pa e-pastu info@apfizo.lv.

1.6.  Par juridisku personu šo Noteikumu izpratnē tiek uzskatīta arī fiziska persona, kas reģistrējas kā preces pircējs vai pakalpojuma saņēmējs apfizio.lv un veic bezskaidras naudas pārskaitījumu par precēm vai pakalpojumiem caur juridiskās personas kontu bankā.
1.7. Ja Pircējs pasūta un pērk Interneta veikalā apfizio.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, un izmanto citus apfizio.lv pakalpojumus, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt distances līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.

1.7.1. Distances līgums (turpmāk – Līgums) tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu apfizio.lv. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt persona, kurai tie ir adresēti. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtījuma preces nodošanai. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti Interneta veikalā apfizio.lv, bet neattiecas uz tiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti APfizio veikalā.

1.8.   Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus, tos publicējot apfizio.lv sadaļā “Lietošanas noteikumi”. Pircējam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas ir spēkā preču un pakalpojumu pasūtīšanas brīdī. Pirms katra pirkuma veikšanas Pircējam ir pienākums iepazīties ar apfizio.lv Noteikumiem.

1.9.   Pircējs nav tiesīgs izmantot Interneta veikala apfizio.lv pakalpojumus, ja nav iepazinies ar Noteikumiem vai nepiekrīt tiem. Tādā gadījumā Pārdevējs aicina Pircēju iepirkties APfizio veikalā.

1.10.   Ja Pircējs neievēro Noteikumus, Pārdevējam ir tiesības atcelt vai ierobežot Pircēja piekļuvi apfizio.lv.

1.11.   Pārdevējam, ievietojot apfizio.lv attiecīgu paziņojumu vai bez brīdinājuma, ir tiesības uz laiku ierobežot piekļuvi apfizio.lv vai pavisam pārtraukt Interneta veikala apfizio.lv darbību.

2.      PREČU RAKSTUROJUMS UN CENAS

2.1.   Preču un pakalpojumu cenas apfizio.lv un APfizio veikalā var atšķirties. Preču un pakalpojumu cenas apfizio.lv norādītas eurovalūtā, pievienotās vērtības nodokli (PVN) ieskaitot. Preču cenā nav ietverta maksa par preces piegādi.

2.2.   Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu, cenas, noteikt precēm un pakalpojumiem speciālo cenu. Preces un pakalpojumi tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preces un pakalpojumu pasūtījuma veikšanas brīdī.

2.3.   Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču specifikācijas. Preču raksturojumos tiek izmantota ražotāju sniegtā informācija un attēli.

5.      ATCELŠANA UN IZMAIŅAS PASŪTĪJUMĀ

5.1.   Lai atceltu pasūtījumu vai veiktu izmaiņas pasūtījumā, Pircējam ir jāsazinās ar APfizio klientu servisu, izmantojot e-pastu: info@apfizo.lv

6.      ATTEIKUMA TIESĪBAS

6.1.   Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā atkāpties no Līguma, un atgriezt Interneta veikalā apfizio.lv iegādātās preces atpakaļ Pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita (1) no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, ir ieguvusi preci valdījumā;(2) ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir ieguvusi valdījumā pēdējo preci; (3) ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir ieguvusi valdījumā preces pēdējo partiju vai daļu.

6.2.   Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām, izmantojot:

6.2.1. standarta atteikuma veidlapas paraugu(Jāpievieno hyperlinks uz veidlapu, kas parādīsies) 
6.2.2. Pircējs var aizpildīt rakstiski un iesniegt doto atteikuma veidlapu, izmantojot K SENUKAI klientu servisa e-pasta adresi: info@apfizo.lv vai iesniedzot veidlapu APfizio veikalā.

6.3.   Pircējs atgriež preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu. Termiņš ir ievērots, ja prece nodota vai nosūtīta atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.

6.4.   Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

6.5.   Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.

6.6.   Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.

6.7. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību vai darbības noskaidrošanai.

6.8. Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, Pircējam ir tiesības preci lietot tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes tirdzniecības vietā). Pircējam ir jārūpējas, lai preces netiktu sabojātas un nezaudētu sākotnējo izskatu, kā arī paliktu pilnā komplektācijā. Patērētāju tiesības regulējošo normatīvo aktu robežās Pircējam ir jārūpējas, lai tiktu saglabāts preču oriģinālais iepakojums un tas netiktu būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad nav iespējams atvērt iepakojumu, to nesabojājot). Preces bojājuma vai cita kaitējuma gadījumā precei vai tās iepakojumam Pārdevējs patur tiesības civiltiesiskā kārtā vērsties pret Pircēju tam normatīvajos aktos paredzēto tiesību ietvaros, kā arī izmantot citas tam normatīvajos aktos paredzētās tiesības. 

6.9. Pircējs iespēju robežās preci nodod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, kopā ar preces pavaddokumentiem – garantijas talonu (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukciju un citiem ar preci saistītajiem dokumentiem.

6.10. Atteikuma tiesības nepiemēro:

6.12.1.     tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc Pircēja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas;
6.12.2.     tādu preču piegādei, kuras var ātri sabojāties vai kurām drīz beidzas derīguma termiņš;
6.12.3.     tādu aizzīmogotu preču piegādei, kuras nav piemērotas atdošanai atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuras pēc piegādes ir atvērtas;
6.12.4.     tādu preču piegādei, kas pēc piegādes sava veida dēļ ir neatgriezeniski sajaukušās ar citām lietām;
6.12.5.     tādu preču piegādei vai pakalpojumiem, kuru cena ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū, ko Pārdevējs nevar kontrolēt un kas var rasties atteikuma termiņā;
6.12.6.     pakalpojumu līgumiem pēc tam, kad pakalpojums ir sniegts pilnībā, ja izpilde ir sākusies ar Pircēja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un ar apliecinājumu, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības, tiklīdz Pārdevējs būs Līgumu izpildījis pilnībā;
6.12.7.     citos gadījumos, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

8.      PRETENZIJAS PAR LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTOŠO PRECI VAI PAKALPOJUMU

8.1.   Neatkarīgi no ražotāja sniegtās garantijas, ja Pircējs ir fiziskā persona Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Pircējs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem.

8.2.  Pircējs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece var izvirzīt Pārdevējam vienu no sekojošām prasībām:

8.2.1. bez atlīdzības novērst preces neatbilstību vai atlīdzināt preces neatbilstības novēršanas izdevumus;
8.2.2. apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
8.2.3. atcelt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudas summu;
8.2.4. attiecīgi samazināt preces cenu.
8.3.   Vispirms Pircējs  izvirza Pārdevējam vienu no sekojošām prasībām        :
8.3.1. bez atlīdzības novērst preces neatbilstību;
8.3.2. apmainīt preci pret tādu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem.

8.4. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot, Pircējs nevar prasīt, lai Pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

8.5.   Pircēja tiesības pieteikt prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, kā noteikts punktā 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. un 8.5., attiecas uz visiem pirkumiem un pakalpojumiem, neatkarīgi no tā, vai tos veic Interneta veikalā apfizio.lv vai APfizio veikalā.

8.6.   Lai pieteiktu prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošo preci, Pircējs tiek aicināts aizpildīt prasījuma pieteikuma veidlapu un iesniegt apfizio veikalā. Kopā ar pieteikumu par preces neatbilstību Pircējam jāiesniedz pirkumu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.

8.7.   Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem preces defektiem, kas radušies parastā preču nolietojuma, apzinātu bojājumu, nolaidības, neatbilstošu darba apstākļu, lietošanas instrukciju neievērošanas, nepareizas lietošanas, pārveidošanas rezultātā vai remonta rezultātā, ja Pircējs patstāvīgi veic remontu bez Pārdevēja ziņas.

8.8.   Gadījumos, kad prece Pircējam neder pēc izmēra, krāsas, formas vai citu tamlīdzīgu iemeslu dēļ, bet tā ir līguma noteikumiem atbilstoša, Pircējs nevar pieprasīt preci apmainīt pret citu preci. Tāpat kā preces apmaiņu, Pircējs nevar pieprasīt naudas atmaksāšanu, ja prece ir bez defektiem un bojājumiem, bet vienkārši nepatīk vai nav vajadzīga. Šis nosacījums neierobežo Pircēja likumiskās atteikuma tiesības pirkumiem, kas veikti Interneta veikalā apfizio.lv.

9.      PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

9.1.   Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot normatīvos aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai aizsargātu personas datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi.

10.    ATBILDĪBA

10.1. Ja persona (fiziska persona vai juridiska persona) neievēro Noteikumu 1.3, 1.5. vai 1.6. punktu, tad noslēgtais līgums nav spēkā un tā ir atbildīga Pārdevējam par visiem zaudējumiem. 

10.2. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem un Privātuma politiku.

10.3. Pārdevējs nav atbildīgs par Interneta veikala apfizio.lv attēlos utt. redzamo preču krāsu, lielumu, formu vai citu parametru, kas nav preces galvenās īpašības, neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.

10.4. Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par Interneta veikala apfizio.lv veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu).Piegādājot preci Pircējam, preces zuduma vai bojājuma risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Pircējs vai viņa pārstāvis ir ieguvis preci valdījumā, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

10.5. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles un kurus nevarēja saprātīgi paredzēt, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteici.

X